Wettelijke termijnen

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de blog

Juridische informatie

De site “blog.soin-et-nature.com” is gepubliceerd door het bedrijf Apotheek van MAILLOLES, SELARL (RCS 504 435 934 Perpignan), waarvan het hoofdkantoor is gevestigd 80 Avenue Victor boswachter in Perpignan (66 000).

De MAILLOLES apotheek bedrijf is beschikbaar op het volgende adres of per telefoon, van maandag tot vrijdag, om 04 68 54 74 88 (oproep niet toeslag) van 9:30 tot 12:30 en van 2.30 tot 17.30 uur.

De redactie is Dhr. Arnaud COMAILLS.

De site “blog.soin-et-nature.com” wordt gehost door het bedrijf OVH, SAS met een kapitaal van 10 000 000 € (RCS Roubaix-Tourcoing 424 761 419 00045), wiens hoofdkantoor is gevestigd 2 Rue Kellermann 59100 Roubaix. OVH is beschikbaar op het adres hieronder vermeld of per telefoon op 0820698765.

Algemene gebruiksvoorwaarden

Het doel van deze algemene voorwaarden is het definiëren van de voorwaarden voor het verstrekken van de site “blog.soin-et-nature.com” aan haar gebruikers en de voorwaarden voor het gebruik van de dienst door hen.

Toegang tot de gehele of een deel van de “blog. Care-and-nature” site is de moeite waard onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de gebruiker.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn bijgewerkt op 15 juni 2013. Deze editie annuleert en vervangt eerdere versies.

In geval van wijziging worden de algemene gebruiksvoorwaarden van kracht op de dag van de toegang tot de site toegepast.

De gebruiker heeft het recht deze gebruiksvoorwaarden te registreren en/of af te drukken en te bewaren.

Artikel 1: D definities

Elke term of zinsnede hieronder zal, wanneer gebruikt in hoofdletters hierin, de volgende betekenis hebben:

 • “de uitgever”: de apotheek van MAILLOLES zoals omschreven in bovenstaande juridische informatie;

 • “de site”: de website die toegankelijk is op het adres “blog.soin-et-nature.com”;

 • “gebruiker”: elke persoon die toegang heeft tot en/of gebruik maakt van de site;

 • “inhoud”: alle informatie, tekst, afbeeldingen en meer algemeen alle gegevens die toegankelijk zijn vanaf de site;

 • “contribuant”: elke gebruiker die inhoud verzendt met het oog op de communicatie met het publiek op de site;

 • “bijdrage”: de inhoud die door een contribuant wordt verzonden met het oog op de communicatie met het publiek op de site;

Artikel 2: P intellectuele roperty

Alle inhoud van de site, met uitzondering van bijdragen, met inbegrip van Mark, tekst, illustraties, afbeeldingen, video en logo, ongeacht of ze zijn neergelegd, zijn en blijven het exclusieve eigendom van de uitgever in overeenstemming met de voorschriften in Kracht op het gebied van intellectuele eigendom, met inbegrip van handelsmerk, auteursrecht, ontwerp en model.

Elke reproductie geheel of gedeeltelijk, wijziging of gebruik van deze inhoud om welke reden dan ook en op welk medium dan ook zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de uitgever is strikt verboden.

Artikel 3: toegang tot de site

De site is gratis beschikbaar voor elke gebruiker met Internet toegang.

De uitgever streeft ernaar om toegang te verlenen tot de doorlopende site, behalve in geval van kracht Major of een gebeurtenis uit de hand van de uitgever, en onder voorbehoud van eventuele storingen en onderhouds acties die nodig zijn voor de goede werking van de site.

De verantwoordelijkheid van de uitgever kan niet worden gezocht in het geval van het onvermogen om toegang tot de site en/of bepaalde diensten aangeboden op de site.

De uitgever behoudt zich het recht voor om, tijdelijk of permanent, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de gehele of een deel van de site te onderbreken.

Artikel 4: medewerkers

Elke medewerker is verplicht om, in het bijdrage formulier, hun naam en e-mail adres te communiceren.

Deze informatie kan worden onderworpen aan een mededeling in het kader van een verzoek van de rechterlijke autoriteit uit hoofde van artikel 6-II van de wet voor het vertrouwen in de digitale economie.

Artikel 5: bijdragen

De uitgever maakt geen systematische matiging van de bijdragen.

De uitgever behoudt zich echter het recht voor om de bijdragen die vóór of na de bekendmaking zijn ingediend, willekeurig te controleren en, in voorkomend geval, om de duidelijk onrechtmatige bijdragen te matigen of dat zij in strijd is met het doel van de site of de lijn Redactionele.

Elke bijdrage wordt verspreid onder de volledige verantwoordelijkheid van de contribuant die het is ontstaan. In het bijzonder garandeert het de uitgever dat hij over de nodige rechten beschikt voor deze uitzending en dat de bijdrage:

 • Geen gevolgen heeft voorrechten van derden, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten;
 • waarschijnlijk geen strafbaar feit vormt en onderdrukt door de wet van 29 juli 1881 betreffende de persvrijheid;
 • is waarschijnlijk niet te worden omschreven als vergoelijken misdaden tegen de menselijkheid, aanzetten tot raciale haat of kinderpornografie, aanzetten tot geweld of aanvallen op de menselijke waardigheid;

 • Heeft geen invloed op de privacy van een derde partij
 • Heeft geen invloed op het vermoeden van onschuld.

De contribuant, door toezending van een bijdrage, stemt aan de uitgever een gratis licentie op een niet-exclusieve basis van enig intellectueel eigendomsrecht op haar bijdrage voor elk land en voor de duur van deze rechten, waaronder:

 • Het reproductierecht op een bekend of onbekend medium (inclusief papier, plastic, digitaal, magnetisch, computer, cd-rom, floppy, USB-stick, netwerk…);

 • Het recht op exploitatie van de bijdrage voor de verspreiding op de site of enige andere publicatie door de uitgever, op elk medium (met inbegrip van papier, plastic, digitaal, computer), voor commercieel of niet-commercieel gebruik;

 • het recht zich aan te passen;

 • Het recht op vertaling, geheel of gedeeltelijk, in elke taal;

De medewerker machtigt de uitgever uitdrukkelijk om de bijdrage te wijzigen om te voldoen aan deze gebruiksvoorwaarden of de redactionele lijn van de site, indien van toepassing. De uitgever behoudt zich het recht voor om alle of een deel van een bijdrage te allen tijde en om welke reden dan ook te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder motivering. De contribuant doet afstand van elke claim of uitdaging als zodanig.

Artikel 6: aansprakelijkheid voor inhoud zonder bijdrage

De inhoud die op de site wordt uitgezonden, is afkomstig van bronnen die betrouwbaar worden geacht.

Deze inhoud kan echter fouten of onnauwkeurigheden en typografische fouten bevatten. De uitgever behoudt zich de mogelijkheid voor om deze fouten te allen tijde op te lossen zodra hij hiervan op de hoogte is.

De inhoud wordt louter voor informatieve doeleinden verstrekt en kan in geen geval een Raad of aanbeveling van welke aard dan ook vormen. In het bijzonder kan de beschikbare inhoud op de site op geen enkele wijze vervanging voor het advies van een apotheker of een arts.

In ieder geval is het gebruik van de inhoud die beschikbaar is op de site volledig de verantwoordelijkheid van de gebruiker die alle gevolgen ervan aanvaardt en afstand doet van elke remedie tegen de uitgever in dit opzicht.

In geen geval is de uitgever aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de interpretatie en/of het gebruik van de inhoud die beschikbaar is op de site.

Artikel 7: verantwoordelijkheid voor bijdragen

De bijdragen worden verspreid onder de volledige verantwoordelijkheid van de contribuanten.

De uitgever komt, in de levering van bijdragen, tussenbeide als een onderdak verlener in de zin van artikel 6 van de wet voor het vertrouwen in de digitale economie van 21 juni 2004 voor deze inhoud.

Artikel 8: melding van illegale inhoud

Elke gebruiker die zich bewust is van enige inhoud die kan worden omschreven als het vergoelijken van misdaden tegen de menselijkheid, het aanzetten tot raciale haat of kinderpornografie, het aanzetten tot geweld of aanvallen op de menselijke waardigheid moet dit melden aan De uitgever door een e-mail te sturen naar het adres signalement@soin-et-nature.com of via het formulier “contact”.

Elke gebruiker die van mening is dat enige inhoud, zonder bijdrage, inbreuk maakt op zijn rechten kan verzoeken om schrapping van de uitgever door e-mailen hem enig bewijs van zijn recht en de inbreuk daarop op het adres Signalement@soin-et-nature.com of per post op de adres apotheek van Mailloles, 80, Avenue Victore boswachter, 66 000 Perpignan, Frankrijk.

Elke gebruiker die van mening is dat een bijdrage inbreuk maakt op zijn of haar rechten, met inbegrip van intellectuele eigendom of zijn of haar recht op privacy, kan de uitgever in kennis stellen van de formulieren bedoeld in artikel 6-I-5 van de wet voor het vertrouwen in de economie Digitale.

Artikel 9: D persoonlijke ATA

De verwerking van persoonsgegevens die door de uitgever worden geëxploiteerd, was het onderwerp van een verklaring aan de CNIL onder het nummer 1620021.

Volgens de wet van de computer, de dossiers en de vrijheid van 6 januari 1978, heeft de gebruiker een recht van toegang, oppositie en rectificatie van de gegevens betreffende hem, per post door aan de uitgever te schrijven op het adres:

Apotheek van Mailloles 80, Avenue Victore boswachter 66 000 Perpignan Frankrijk

Artikel 10: gedeeltelijke nietigheid

Indien een van de bepalingen van deze voorwaarden van gebruik bleken te zijn nietig met betrekking tot de rechtsstaat of een definitieve rechterlijke beslissing, zou het dan worden geacht te zijn ongeschreven, zonder dat de Nietigheid van het heden of de geldigheid van de overige bepalingen schaden.

Artikel 11: niet-opzegging

Het feit dat een van beide partijen niet aanspraak maakt op de toepassing van een clausule of acquiesces in haar niet-nakoming, hetzij op een permanente of tijdelijke basis, mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand door die partij aan de rechten die voor het van de genoemde clausule worden afgeleid.

Artikel 12: toepasselijk recht

De huidige algemene gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wet.