Zoönosen: Ziekten die van dieren op mensen worden overgedragen

Zoönosen zijn een groep infectieziekten die tussen dieren en mensen kunnen worden overgedragen. Dit complexe fenomeen stelt ons voor grote uitdagingen op het gebied van volksgezondheid, epidemiologisch toezicht en beheer van gezondheidsrisico’s. Van vogelgriep tot rabiës en brucellose. Van vogelgriep tot hondsdolheid en brucellose, deze ziekten kunnen ernstige gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid, de economie en het milieu.

Wat is een zoönose?

Zoönosen zijn ziekten die kunnen worden overgedragen tussen gewervelde dieren en mensen. Ze kunnen worden veroorzaakt door bacteriën, virussen of parasieten. De overdracht kan direct of indirect plaatsvinden, via voedsel of vectoren zoals insecten. De Wereldorganisatie voor Diergezondheid stelt dat 60% van de besmettelijke ziekten bij mensen zoönotisch zijn. Dit omvat zooantroponosen en antropozoönosen, voor overdracht van mens op dier en omgekeerd. Niet-besmettelijke ziekten, ziekten die in laboratoria worden opgewekt, passief worden overgedragen door dierlijke producten of veel voorkomende ziekten zonder overdracht van de ene op de andere diersoort vallen niet onder deze zoönoses.

Hetbelang van zoönosen voor de gezondheid neemt toe: ongeveer 75% van de opkomende menselijke ziekten is zoönotisch en treft vooral bepaalde beroepen die in direct contact met dieren staan. De medische gevolgen lopen sterk uiteen, van goedaardig tot dodelijk, met een aanzienlijke economische impact, vooral voor de veehouderij en de budgetten voor volksgezondheid.

Eco-epidemiologische modellen worden gebruikt voorrisicobeoordeling en waarschuwingssystemen, waarbij de overgang naar grote epidemieën afhankelijk kan zijn van meerdere factoren. Menselijke besmetting kan plaatsvinden op de werkplek, per ongeluk, tijdens vrijetijdsactiviteiten of thuis.

Zoönosen kunnen worden geclassificeerd als orthozoonosen, cyclozoonosen, metazoonosen en saprozoonosen, afhankelijk van de cyclus van hun pathogeen. De epidemiologische gevolgen variëren: sommige zoönosen veroorzaken geen verdere overdracht door besmette mensen, terwijl andere zich verder kunnen verspreiden.

Wat zijn de preventiemiddelen?

De preventie van zoönosen is erop gericht de overdracht van ziekten van dier op mens te onderbreken. De prioriteit ligt bij het aanpakken van het reservoir van de ziekteverwekker, vervolgens bijde blootstelling van dewerknemer en ten slotte bij de werknemer zelf. Preventiemaatregelen die specifiek zijn voor biologische agentia en hun wijze van overdracht, omvatten werkorganisatie, collectieve en individuele bescherming, en informatie en opleiding van het personeel.

Om het reservoir onder controle te houden, moet je :

  • de gezondheid van de dieren controleren
  • nieuwkomersin quarantaine plaatsen
  • vaccineren,
  • zieke dierenbehandelen,
  • de opfokomstandighedenoptimaliseren,
  • en contact met wilde dieren voorkomen, met name door omheining.

Om het reservoir te vernietigen moeten de dieren mogelijk worden geslacht of gedesinfecteerd.

Om de blootstelling te verminderen is het raadzaam zieke dierente isoleren, besmette gebieden te scheiden, de toegang tot risicovolle zones te beperken, de ventilatie te verbeteren, spatten te verminderen en taken te mechaniseren. Het is ook belangrijk om regelmatig te reinigen en te ontsmetten en om kruipruimtes te organiseren.

Om werknemers te beschermen is het essentieel om hen te voorzien van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Ze moeten ook worden getraind in het gebruik ervan en de hygiëne moet worden gewaarborgd met adequate voorzieningen. Persoonlijke hygiënemaatregelen omvatten handen wassen, oog- en neuscontact met vuile handen vermijden en wonden desinfecteren.

Vaccinatie, hoewel nuttig, is geen vervanging voor andere preventieve maatregelen. Vaccinatie is afhankelijk van detoestemming van dewerknemer, na een risicobeoordeling door de bedrijfsarts.

Arbodiensten spelen een sleutelrol inrisicobeoordeling, gezondheidsmonitoring van werknemers en het beheer van incidenten zoals beten of schrammen, met specifieke protocollen voor de behandeling van verwondingen.

Mycobacterium marinum huidinfecties

Mycobacterium marinum, een aquatische bacterie die behoort tot de familie van atypische mycobacteriën, veroorzaakt opportunistische infecties bij mensen, waaronder een zeldzame ziekte die bekend staat als aquariumgranuloom en die mensen treft die in contact komen met vissen. Deze zoönose, die van vissen op mensen kan worden overgedragen, is over het algemeen niet dodelijk voor immunocompetente personen.

De bacterie, een bacil van ongeveer 4 μm met een zebra-achtig uiterlijk, leeft in aquatische milieus (zoet en zout water) en in verschillende koudbloedige dieren. M. marinum werd voor het eerst geïsoleerd in 1926 en werd in 1951 geïdentificeerd als ziekteverwekker bij de mens. Infecties, die vaak in verband worden gebracht met verslechterende wateromstandigheden, treffen meer dan 150 vissoorten, met een verscheidenheid aan interne en externe symptomen. Bij mensen veroorzaakt het knobbeltjes op de huid, soms gevolgd door ulceratie, zonder koorts of adenitis. Extracutane schade omvat osteoarticulaire complicaties.

De diagnose is moeilijk en vertraagd, gebaseerd op de watergeschiedenis van de patiënt en een kweek van de bacterie bij 30°C. M. marinum is van nature resistent tegen antibiotica, maar sommige, zoals ethambutol en rifampicine, hebben de voorkeur. Preventie is gebaseerd op hygiëne, onderhoud van het aquarium en het gebruik van handschoenen bij het hanteren van de bacterie.

Aspergillose

Aspergillus fumigatus is een draadvormige microscopische schimmel die de hoofdoorzaak is van aspergillose, een schimmelziekte die zich in verschillende vormen manifesteert bij mensen en dieren. Deze saprofytische schimmel, die alomtegenwoordig is in de omgeving, is over het algemeen onschadelijk voor de meeste mensen. Bij immuungecompromitteerde personen kan het echter een opportunistische ziekteverwekker worden die ernstige ziekten kan veroorzaken.

Bij dieren, vooral gekweekte vogels en zoogdieren zoals honden, paarden en herkauwers, kan de infectie variëren in symptomen en ernst, van ademhalingsproblemen bij vogels tot meer specifieke symptomen zoals neusbloedingen bij honden en late abortussen bij vee. Overdracht vindt voornamelijk plaats door inademing van sporen uit een besmette omgeving, waaronder hooi, graan en voer.

Bij mensen kan blootstelling aanAspergillus-sporen leiden tot verschillende vormen van aspergillose, afhankelijk van de immuunstatus van het individu. Allergische vormen van de ziekte manifesteren zich als ademhalingssymptomen die lijken op astma, terwijl aspergilloma, een lokale infectie, zich vaak ontwikkelt in reeds bestaande longholtes. Invasieve aspergillose, de ernstigste vorm, wordt gekenmerkt door een longinvasie die veralgemeend kan raken en het leven kan bedreigen van zeer immuungecompromitteerde personen, zoals personen die chemotherapie, orgaantransplantaties of een langdurige behandeling met corticosteroïden ondergaan.

Hoewel aspergillose niet geclassificeerd is als een aangifteplichtige ziekte of als een beroepsziekte, vormt het een aanzienlijk risico in bepaalde beroepen die blootgesteld worden aanAspergillus-sporen, vooral in de landbouw, tuinieren en organisch afvalbeheer. Preventie en controle van blootstelling aan sporen zijn daarom cruciaal om risicogroepen te beschermen.

Brucellose

Brucellose, vroeger bekend als Maltakoorts, is een antropozoönose veroorzaakt door Brucella bacteriën. De ziekte wordt voornamelijk overgedragen op mensen door contact met vee of consumptie van rauwe zuivelproducten en uit zich in abortussen bij dieren en terugkerende koorts met gewrichts- of neurologische complicaties bij mensen. Overdracht van mens op mens is zeer zeldzaam. Preventie-inspanningen, waaronder de controle van vee en de pasteurisatie van zuivelproducten, hebben de prevalentie aanzienlijk verminderd, vooral in ontwikkelde landen, waar de ziekte voor bepaalde blootgestelde categorieën als een beroepsziekte wordt beschouwd.

Brucellose blijft echter een uitdaging in ontwikkelingslanden vanwege de sociaaleconomische impact en de aanwezigheid in verschillende diersoorten. De behandeling bij mensen is gebaseerd op antibiotica en de behandeling van de ziekte vereist een aanpak op maat om chroniciteit te voorkomen. Hoewel het sterftecijfer laag is, is brucellose een belangrijk probleem voor de volksgezondheid dat voortdurende waakzaamheid en preventie vereist, vooral in endemische gebieden.

Campylobacteriose

Campylobacter, gramnegatieve bacteriën die wijdverspreid zijn over de hele wereld, zijn pathogeen voor vee, veroorzaken ziekte en abortus bij vee en kunnen overgedragen worden op mensen, voornamelijk door de inname van ongepasteuriseerde melk, besmet water en ondergekookt vlees. Volgens deEFSA blijft campylobacteriose de belangrijkste door voedsel overgedragen ziekte in de EU, voornamelijk in verband met kippenvlees. Campylobacter jejuni en Campylobacter coli zijn de soorten die het meest betrokken zijn bij menselijke gevallen, die kunnen leiden tot auto-immuunneuropathieën zoals het Guillain-Barré-syndroom.

Overdracht vindt voornamelijk plaats via de voeding, waarbij 20-30% van de gevallen in verband wordt gebracht met de consumptie van kippenvlees. De besmettelijke dosis is laag en bepaalde bevolkingsgroepen, zoals kinderen, ouderen en mensen met een verminderde immuniteit, zijn kwetsbaarder. Symptomen zijn diarree, buikpijn en koorts. Resistentie tegen ß-lactam antibiotica vereist behandeling met macroliden of fluoroquinolonen. Campylobacters zijn voornamelijk commensalen in het spijsverteringskanaal van veel dieren, en besmetting door mensen of door contact met dieren is mogelijk. In Frankrijk veroorzaakt deze bacterie ongeveer 493.000 infecties per jaar, met ongeveer 15 sterfgevallen.

Miltvuur

Miltvuur is een acute infectie veroorzaakt door de bacterie Bacillus anthracis, die zowel dieren als mensen treft. Hoewel het zelden voorkomt bij mensen, treft het vooral planteneters. Na de Tweede Wereldoorlog beschouwden experts Bacillus anthracis als een potentieel biologisch wapen en de bekendheid ervan nam toe na de aanslagen van 11 september 2001. Gegevens over de ziekte gaan terug tot de oudheid, toen ze vaak werd verward met andere dierziekten. In de 16e eeuw erkenden wetenschappers de ziekte officieel en in de 18e eeuw identificeerden ze de beroepsmatige overdracht bij mensen. Belangrijke ontwikkelingen waren het onderscheid tussen de staafjes van Rayer en Davaine en het werk van Robert Koch over de vorming van sporen.

Al in 1880 ontwikkelden onderzoekers vaccins voor dieren en in de 20e eeuw ontwikkelden ze vaccins voor mensen, aangepast aan de specifieke regionale kenmerken. Bacillus anthracis wordt gekenmerkt door zijn resistentie en zijn vermogen om sporen te vormen, wat bijdraagt aan zijn persistentie in het milieu. Het heeft twee belangrijke virulentiefactoren: een kapsel dat fagocytose verhindert en twee toxinen die bijdragen tot de virulentie. Het wordt voornamelijk overgedragen door contact met de sporen van besmette dieren of hun producten.

Klinische vormen bij mensen zijn cutane, gastro-intestinale en respiratoire manifestaties, waarbij de laatste het ernstigst is. De verspreiding van Bacillus anthracis als biologisch wapen is beproefd, met name tijdens de Tweede Wereldoorlog en bij bioterroristische aanvallen in 2001. De behandeling is gebaseerd op de vroegtijdige toediening van specifiekeantibiotica, met aanbevelingen van het CDC.

Choriomeningitis

Lymfocytische choriomeningitis is een virale aandoening veroorzaakt door een arenavirus dat overgedragen wordt door knaagdieren en voornamelijk voorkomt in de Verenigde Staten, met af en toe gevallen in Frankrijk. De ziekte manifesteert zich vaak als meningitis, gekenmerkt door koorts, hoofdpijn, misselijkheid en gevoeligheid voor licht, en is over het algemeen matig ernstig. Zuigelingen kunnen ernstigere complicaties krijgen, zoals microcefalie of hydrocefalie. De diagnose is gebaseerd op analyse van het hersenvocht, dat rijk is aan lymfocyten, en wordt bevestigd door RT-PCR of serologie.

Vectoren zijn onder andere huismuizen en andere knaagdieren, terwijl honden, katten en herkauwers drager kunnen zijn zonder het virus over te dragen. Overdracht op mensen vindt voornamelijk plaats door contact met afscheidingen of uitwerpselen van besmette knaagdieren, of door inademing van besmette aerosolen. Symptomen bij mensen variëren van asymptomatische vormen tot milde griepachtige symptomen of ernstigere meningitis, zonder blijvende nawerkingen. De ziekte is zeldzaam, met weinig gerapporteerde gevallen in Frankrijk, en wordt momenteel niet erkend als een beroepsziekte of een meldingsplichtige volksgezondheidsziekte.

Waterpokken

Het koepokkenvirus, een lid van de Poxviridae-familie en het Orthopoxvirus-genus, treft voornamelijk wilde knaagdieren, maar ook huisdieren en vee. Het is wereldwijd verspreid, met een slecht gedefinieerde frequentie bij vee in ontwikkelde landen. Overdracht vindt plaats door direct contact tussen besmette dieren, voornamelijk knaagdieren en katten. De symptomen variëren van mild tot dodelijk bij knaagdieren en omvatten schurftige laesies bij katten.

Bijmensen kan de ziekte worden overgedragen door huidcontact met een besmet dier. De ziekte blijft zeldzaam, met sporadische gevallen in Europa. Mensen die nauw contact hebben met dieren, zoals personeel van dierenwinkels, fokkers en dierenartsen, lopen een verhoogd risico. Symptomen bij mensen zijn onder andere een huidlaesie die zich ontwikkelt tot een zwartachtige korst, mogelijk gepaard gaand met koorts en spierpijn, met een verhoogd risico op ernstige vormen bij immuungecompromitteerde of allergische personen. Hoewel het geen besmettelijke dierziekte is, is het een aangifteplichtige ziekte bij mensen, geclassificeerd in gevarengroep 2 onder de Franse arbeidswetgeving

Cryptokokkose

Cryptococcus neoformans is een omgevingsgist die in twee variëteiten voorkomt: C. neoformans neoformans en C. neoformans gattii, en die cryptococcose veroorzaakt, een opportunistische ziekte bij immuungecompromitteerde personen en verschillende zoogdieren, met name katten en herkauwers. Overdracht vindt voornamelijk plaats door inademing van de gisten, die gevonden worden in omgevingen die rijk zijn aan organisch materiaal zoals vogeluitwerpselen, vooral duivenuitwerpselen. De resistentie van deze gisten in droge uitwerpselen is opmerkelijk en houdt meerdere jaren aan. De ziekte manifesteert zich verschillend afhankelijk van de diersoort: ademhalingsproblemen bij katten, neurologische problemen bij honden en mastitis bij herkauwers, terwijl duiven asymptomatisch blijven.

Bij mensen komt cryptokokkose bijna uitsluitend voor bij immuungecompromitteerde personen, met ongeveer honderd gevallen per jaar in Frankrijk. Symptomen zijn voornamelijk schade aan het centrale zenuwstelsel en zelden aan de huid of longen. Menselijke en dierlijke besmetting is wereldwijd, zonder overdracht tussen soorten. De behandeling varieert afhankelijk van de ernst, van alleen fluconazol tot een combinatie van liposomale amfotericine B, flucytosine en fluconazol voor gevallen van meningitis. Stijgende temperaturen wereldwijd zouden het risico op infectie kunnen vergroten, waardoor de epidemiologie van deze ziekte verandert.

Cryptosporidiose

Cryptosporidiose, een darmziekte veroorzaakt door Cryptosporidium hominis en Cryptosporidium parvum, treft dieren (vooral vee en vogels) ernstig en is overdraagbaar op mensen. Bij jonge dieren veroorzaakt het ernstige diarree en intense zwakte, wat zonder effectieve behandeling vaak tot de dood leidt. Bij immunocompetente mensen verdwijnt de ziekte na ongeveer tien dagen met symptomatische behandeling, waarbij paromomycine de referentiemolecule is.

Parasieten worden geïnactiveerd door bevriezing of verwarming, maar zijn resistent tegen de meeste ontsmettingsmiddelen, waardoor chloorbehandeling van water niet effectief is. Overdracht vindt voornamelijk plaats via contact met huisdieren, uitwerpselen of consumptie van besmet water of voedsel. De ziekte is kosmopolitisch, maar de incidentie varieert en is hoger in ontwikkelingslanden en onder immuungecompromitteerde mensen.

De symptomen zijn overvloedige diarree, buikpijn, misselijkheid en lichte koorts bij mensen, die drie tot veertien dagen aanhoudt. Er is geen genezing mogelijk, maar de symptomen kunnen worden verminderd met antibiotica. Preventie is gebaseerd opvoedselhygiëne en bescherming van waterbronnen.

Alveolaire echinokokkose

Alveolaire echinokokkose, ook bekend als alveolaire hydatidose (AHD), is een ziekte die wordt veroorzaakt door de parasiet Echinococcus multilocularis. Deze parasiet wordt voornamelijk overgedragen door vossen en treft zowel bepaalde carnivoren (honden, katten) als wilde knaagdieren, zoals woelmuizen. De ziekte is endemisch op het noordelijk halfrond, vooral in het noordoosten van Frankrijk, het Centraal Massief en bepaalde regio’s in Europa (Zwitserland, Duitsland, België, Italië).

De ziekte wordt overgedragen op mensen door het eten van planten die besmet zijn met de eitjes van de parasiet, vaak zonder eerste symptomen. Indien onbehandeld, leidt alveolaire echinokokkose tot een hoge mortaliteit door een progressieve invasie van de lever. Vroegtijdige behandeling met chirurgie en antiparasitica, in het bijzonder Albendazol gedurende twee jaar, leidt over het algemeen tot genezing. In het geval van een vergevorderde ziekte is levenslange behandeling met antiparasitica nodig om de aandoening te stabiliseren. Dankzij deze behandelingen kan de levensverwachting van patiënten bijna normaal zijn.

Risicoberoepen zijn onder andere contact met besmette dieren of besmette grond. Een Europees surveillancenetwerk, gevestigd in Besançon, houdt de epidemiologie van deze zeldzame maar ernstige ziekte in de gaten.

Besmettelijk ecthyma of ORF

ORF is een zoönose die wordt overgedragen door het besmettelijke ecthymavirus van de parapoxvirusfamilie. De ziekte komt voornamelijk voor bij schapen en geiten, maar er zijn ook gevallen bekend bij rendieren, kamelen en alpaca’s. De ziekte is wereldwijd geografisch verspreid en er is een grote kans op besmetting. De ziekte is wereldwijd geografisch verspreid en wordt voornamelijk op mensen overgedragen door direct contact met besmette dieren of besmet materiaal.

Symptomen bij dieren zijn korstige laesies op de huid en zweren op de slijmvliezen, wat bij jonge dieren kan leiden tot de dood door ondervoeding. Bij mensen manifesteert de infectie zich als een initiële huidlaesie (papule) die zich kan ontwikkelen tot knobbeltjes, soms gepaard gaand met koorts in wijdverspreide gevallen. Vooral boeren, dierenartsen en slachthuispersoneel lopen risico.

De ziekte is immuniserend, maar herbesmetting is mogelijk. De contactgeschiedenis vormt de basis van de diagnose, die kan worden bevestigd door biopsie. Behandeling is beperkt tot het voorkomen van superinfecties. Vaccinatie van dieren om de 6-8 maanden wordt aanbevolen.

Door teken overgedragen encefalitis

Midden-Europesetekenencefalitis, behorend tot de Flaviviridae-familie, treft zowel mensen als dieren. Geïnfecteerde soorten zijn onder andere wilde en gedomesticeerde zoogdieren, vogels en reptielen, waarbij teken van het geslacht Ixodes de belangrijkste vector zijn. Transmissie vindt voornamelijk plaats door tekenbeten, met de mogelijkheid van transovariële transmissie bij teken en, in zeldzame gevallen, door de consumptie van besmette rauwe zuivelproducten. De geografie van de infectie is uitgebreid maar slecht gedocumenteerd en strekt zich uit over niet-tropisch Eurazië.

Bij dieren verloopt de infectie vaak asymptomatisch, terwijl ze zich bij mensen manifesteert als “zomergriep”-symptomen en kan leiden tot ernstige complicaties, zoals neurologische aandoeningen of meningitis. Het risico op blootstelling is hoger bij activiteiten in beboste gebieden en voor bepaalde beroepen die worden blootgesteld aan tekenbeten.

De ernst van de ziekte varieert afhankelijk van het subtype van het TBEV-virus(Europees, Siberisch, Verre Oosten) en het verloop kan ernstig zijn, met gevallen van sterfte en neurologische gevolgen. Hoewel er geen specifieke behandeling is, kan de ziekte worden voorkomen door vaccinatie, die wordt aanbevolen in gebieden met een hoog risico.

Epidemiologisch inzicht en risicobeheer van tekenencefalitis vereisen voortdurende aandacht, vooral met het oog op de toename van het aantal gevallen in Europa en veranderingen in verspreidingsgebieden als gevolg van klimaatverandering.

Boviene spongiforme encefalopathie

Boviene spongiforme encefalopathie (BSE), of de gekkekoeienziekte, is een dodelijke degeneratieve ziekte van het centrale zenuwstelsel bij runderen, veroorzaakt door een prioneiwit. De ziekte werd in 1986 ontdekt in Groot-Brittannië en leidde tussen 1986 en 2000 tot een grote epizoötie, voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk, met meer dan 190.000 gevallen.

Het gebruik van diermeel in veevoer verergerde de crisis, wat leidde tot interspecifieke overdracht van scrapie bij schapen of van endemische oorsprong bij vee. De consumptie van besmette rundveeproducten trof ook mensen, waarbij 231 slachtoffers symptomen vertoonden die leken op de ziekte van Creutzfeldt-Jakob. Deze crisis leidde tot een ongekend ethisch en economisch bewustzijn van de landbouwpraktijken. Ondanks het ontbreken van behandeling heeft de invoering van profylactische maatregelen het mogelijk gemaakt om de ziekte in te dammen.

Deziekteverwekker, een prioneiwit, verschilt van virussen en bacteriën door zijn resistentie tegen conventionele ontsmettingsmethoden. Symptomen bij vee zijn onder andere hersenveranderingen en gedrags- en bewegingsstoornissen. Overdracht op mensen kan leiden tot een vorm van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob. De oorsprong van de epidemie blijft gedeeltelijk onopgehelderd, met hypotheses die variëren van interspecifieke besmetting tot mutaties als gevolg van omgevingsfactoren. Gevallen van BSE na het verbod op vlees- en beendermeel (NAIF) suggereren alternatieve transmissieroutes die nog moeten worden opgehelderd.

Mediterrane viscerale leishmaniase

Leishmania infantum, een protozoaire parasiet, is de veroorzaker van leishmaniasis bij dieren en mensen, voornamelijk rond het Middellandse Zeebekken, met enige uitbreiding naar het noorden. Het wordt overgedragen door de beet van zandvliegen. Bij dieren, vooral honden, en zeldzamer katten en bepaalde wilde carnivoren, zijn de symptomen onder andere een verslechtering van de algemene conditie, zwakte, magerheid en huidlaesies. Viscerale leishmaniasis, of kala-azar, treft mensen met symptomen zoals onregelmatige koorts, vermagering en vergroting van de milt en lever. In Frankrijk zijn er 20 tot 30 gevallen per jaar, die vaak verband houden met immunodepressie.

Tijdens de parasitaire cyclus migreert de parasiet naar de ingewanden, waardoor de gastheer zonder behandeling sterft. De verantwoordelijke Leishmania-soorten variëren per geografische regio. De verspreiding van de ziekte bij mensen varieert afhankelijk van de immuunrespons, waarbij co-infectie met HIV speciale aandacht vereist. De diagnose is gebaseerd op microscopische visualisatie van amastigoten of serologische tests, waarbij PCR de voorkeursmethode is bij immuungecompromitteerde patiënten.

Mediterrane gevlekte koorts

Mediterrane gevlekte koorts (MSF), een door teken overgedragen ziekte, wordt veroorzaakt door de bacterie Rickettsia conorii en wordt overgebracht door de hondenteek Rhipicephalus sanguineus. De ziekte komt veel voor aan de Franse mediterrane kust en is het meest actief in de zomer, hoewel er ook gevallen kunnen ontstaan na reizen. De eco-epidemiologie blijft onduidelijk, maar de geografische verspreiding en de ernst van de ziekte lijken toe te nemen.

MBF werd voor het eerst geïdentificeerd in 1910 door Conor en Brüch in Tunis en was bekend onder verschillende namen voordat het in 1933 samengebracht werd onder de term “mediterrane gevlekte koorts”. De geografische verspreiding gaat verder dan het Middellandse Zeegebied en treft ook Afrika en Azië. De ziekte komt seizoensgebonden voor, met een lokale incidentie in endemische gebieden.

Ze wordt voornamelijkovergedragen door onvolwassen vormen van de teek, die langdurig contact nodig hebben om besmettelijk te zijn. Het oorspronkelijke reservoir kunnen wilde konijnen zijn, maar er zijn ook andere potentiële gastheren geïdentificeerd.

De symptomen zijn een griepachtige ziekte, een karakteristieke zwarte plek op de plaats van de beet en vaak huiduitslag. Hoewel over het algemeen goedaardig, kunnen ernstige complicaties optreden. De diagnose is gebaseerd op typische symptomen, bevestigd door serologie of PCR. De behandeling bestaat voornamelijk uit antibiotica, met als doel het sterftecijfer te verlagen, vooral in ernstige gevallen.

West-Nijl koorts

West-Nijl koorts wordt veroorzaakt door het West-Nijl virus, dat voornamelijk wordt overgedragen door muggen. 80% van de infecties verloopt asymptomatisch. Als er symptomen optreden, zijn dat koorts, hoofdpijn, asthenie, misselijkheid, braken, huiduitslag en lymfadenopathie. Ernstige gevallen kunnen leiden tot meningitis of encefalitis, gekenmerkt door hoge koorts, stijve nek, prostratie, spierzwakte, tremoren, stuiptrekkingen, verlamming en, in sommige gevallen, coma. Het risico neemt toe met de leeftijd en comorbiditeiten. De diagnose is gebaseerd op bloedonderzoek en de behandeling is voornamelijk symptomatisch en kan ziekenhuisopname vereisen. Er is geen vaccin voor mensen, maar wel voor paarden. Preventie is gebaseerd op het verminderen van het aantal muggenbeten.

Vogels fungeren als reservoir voor het virus, dat op mensen wordt overgedragen door muggen die zich met hun bloed hebben gevoed. Overdracht van mens op mens is zeldzaam, maar kan plaatsvinden via bloedtransfusies, orgaantransplantaties of van moeder op kind. Het virus werd in 1937 ontdekt in Oeganda, in 1999 ontdekt in Noord-Amerika en komt ook voor in Europa, Afrika, Azië en Australië.

Epidemiologisch toezicht is gebaseerd op virusisolatie uit omgevingsmonsters, bloedtests op wilde vogels, honden en verklikkeraapjes en autopsies op dode vogels. Muggen, de belangrijkste vectoren, vermenigvuldigen zich onder gunstige omstandigheden zoals hoge temperaturen of hevige regenval. Individuele preventie omvat bescherming tegen beten en maatregelen om muggen te bestrijden.

Q-koorts

Q-koorts of coxiellose is een wereldwijde infectieziekte die wordt veroorzaakt door Coxiella burnetii. De belangrijkste gastheren zijn wilde en gedomesticeerde zoogdieren, waaronder runderen, schapen, geiten, honden en katten. De ziekte wordt voornamelijk overgedragen door het inademen van besmette deeltjes en contact met de afscheidingen van besmette dieren. De incubatietijd varieert van 9 tot 40 dagen en één enkele bacterie kan voldoende zijn voor infectie, waardoor het een zeer besmettelijke zoönose is.

Historisch gezien werd Q-koorts in 1935 geïdentificeerd in Brisbane, Australië. Edward Holbrook Derrick noemde het aanvankelijk “de Query-koorts”. De ziekteverwekker werd geïsoleerd door Derrick en Frank Macfarlane Burnet, die in 1960 de Nobelprijs kreeg voor zijn werk. De studie van deze ziekte onthulde wilde zoogdieren als natuurlijke reservoirs en teken als vectoren voor de overdracht.

Epidemiologie toont aan dat C. burnetii bijna overal voorkomt, behalve in Antarctica en Nieuw-Zeeland, met verschillende manieren van overdracht maar zelden van mens op mens. Besmetting komt vaker voor bij mannen, waarschijnlijk door een andere beroepsmatige blootstelling en hormonale bescherming bij vrouwen.

Bij de pathogenese dringt C. burnetii gastheercellen binnen via fagocytose, begunstigd door het zure milieu van het fagosoom, waardoor de bacterie zich kan vermenigvuldigen. De bacterie is onder bepaalde omstandigheden bestand tegen veel omgevingsfactoren en antibiotica. Klinisch kan Q-koorts zich manifesteren als een griepachtig syndroom, atypische longontsteking, hepatitis en, in chronische vorm, voornamelijk als endocarditis. Een effectieve behandeling is gebaseerd op cyclines, chinolonen en hydroxychloroquine, met aanpassingen voor zwangere vrouwen.

Schurft bij dieren

Sarcoptes, inclusief de genera Sarcoptes (met uitzondering van Sarcoptes scabiei hominis), zijn parasieten die verantwoordelijk zijn voor schurft. Overdracht van Sarcoptes scabiei hominis vindt alleen plaats tussen mensen, waardoor de parasiet niet als zoönose geclassificeerd kan worden. Knaagdieren, honden, katten en andere huisdieren worden voornamelijk getroffen door vormen van scabiës die overdraagbaar zijn op mensen. Besmetting vindt voornamelijk plaats door direct contact met een besmet dier of indirect via besmette oppervlakken. Symptomen zijn jeuk, korstvorming en alopecia.

Bij mensen wordt dierlijke schurft, die minder vaak voorkomt dan menselijke schurft, voornamelijk overgedragen door contact met besmette dieren, zonder zich te verspreiden naar nauwe contacten. Professionals die nauw contact hebben met dieren, zoals dierenartsen of fokkers, lopen een groter risico. De symptomen bij mensen verdwijnen meestal na medische behandeling en verwijdering of behandeling van het dier. Canine sarcoptische schurft, veroorzaakt door Sarcoptes scabiei var canis, treft vooral honden, maar kan in 25 tot 30% van de gevallen ook mensen treffen, met pruritis papels en korsten op vooral contactgebieden. Deze menselijke laesies leiden niet tot de vorming van huidgalerijen en verdwijnen zodra het dier is hersteld of het contact is beëindigd.

Krabziekte bij katten

Kattenkrabziekte, ook bekend als goedaardige lymforeticulose of goedaardig lymfogranuloom, is een bacteriële zoönose die voornamelijk wordt overgedragen door kattenkrabben. De ziekte wordt veroorzaakt door bacteriën van het genus Bartonella, voornamelijk Bartonella henselae en, in zeldzamere gevallen, Bartonella clarridgeiae. Katten, vooral met vlooien besmette zwerfkatten, zijn de belangrijkste vector. De ziekte komt vaker voor in warme, vochtige gebieden en treft vaak kinderen. De ziekte kan worden overgedragen door krabben (75% van de gevallen), bijten (10%), of zelfs zonder direct letsel, via het speeksel van de kat of contact met de ogen.

De symptomen beginnen met een papule op de inoculatieplaats, gevolgd door lymfadenopathie en kunnen myalgieën, koorts, hoofdpijn, gewichtsverlies, huiduitslag en in zeldzame ernstige gevallen endocarditis of encefalitis omvatten. De diagnose is gebaseerd op klinisch onderzoek, serologie en soms PCR of lymfeklierbiopsie. De behandeling van ernstige vormen bestaat uit antibiotica zoals azitromycine. Voorzorgsmaatregelen zoals het vermijden van krabben of bijten, het desinfecteren van wonden en vlooienbestrijding worden aanbevolen, aangezien er geen vaccin bestaat.

Vogelgriep of influenza

Aviaire influenza, of vogelgriep, is een besmettelijke ziekte bij vogels, veroorzaakt door A-stammen van het influenzavirus. De ziekte varieert van mild tot dodelijk en kan tot enorme epidemieën leiden. Vooral de H5N1-stam werd in 2004 geïdentificeerd als bijzonder gevaarlijk voor mensen. Het wordt voornamelijk overgedragen tussen pluimvee en, in zeldzamere gevallen, naar zoogdieren, waaronder mensen, met een zeer laag besmettingsrisico. Sommige vogels dragen het virus asymptomatisch bij zich en het virus is aangetroffen in verschillende zoogdiersoorten.

Historisch gezien zijn vogelpopulaties sinds 1200 voor Christus getroffen door epidemieën, met opmerkelijke epizoötieën in Europa in de 17e en 18e eeuw. Symptomen bij vogels zijn onder andere gedragsveranderingen, ademhalingsproblemen en, in ernstige gevallen, neurologische symptomen of plotselinge dood.

De pathogeniteit varieert van stam tot stam, waarbij sommige bijzonder dodelijk zijn. Overdracht op mensen is nog steeds zeldzaam, maar is wel gedocumenteerd, met name in dodelijke gevallen in verband met H5N1 en H7N9. De strijd tegen de ziekte omvat epidemiologisch toezicht, voorzorgsmaatregelen voor huisdiereigenaren en officiële aanbevelingen om de verspreiding van de ziekte te voorkomen. Tot op heden is er geen vaccin tegen vogelgriep bij mensen op de markt, maar er zijn wel vaccins beschikbaar voor vogels in epidemische gebieden.

Hantavirus

Het geslacht Orthohantavirus, ook bekend als hantavirus, behoort tot de familie Hantaviridae. Het Hantaanvirus wordt beschouwd als een van de gevaarlijkste. Deze enkelstrengs RNA-virussen met negatieve polariteit behoren tot groep V van de Baltimore classificatie. Mensen, die toevallige gastheren zijn, kunnen het virus oplopen door knaagdieren, die van regio tot regio verschillen: Apodemus spp. in Azië en de Balkan, Clethrionomys in Scandinavië en China, Peromyscus en Microtus in de Verenigde Staten, en Rattus spp. wereldwijd voor het Seoul-virus. De hantavirussen worden gekenmerkt door een omhulsel en een diameter van 180 tot 115 nm en zijn verantwoordelijk voor hemorragische koortsen en het Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS), dat wordt overgedragen door inademing van uitscheidingsproducten van knaagdieren.

Er zijn 25 antigenisch verschillende virale soorten. Besmetting van mens op mens is zeldzaam, maar is wel gedocumenteerd. Omdat er geen curatieve behandeling beschikbaar is, is preventie gebaseerd op het beperken van contact met knaagdieren. Elk jaar komen ongeveer 200 gevallen van HPS voor, voornamelijk in Amerika, met een sterftecijfer van 40%, en 150.000 tot 200.000 gevallen van hemorragische koorts met niersyndroom wereldwijd, voornamelijk in China. De diagnose is gebaseerd op de detectie van antilichamen en de behandeling is symptomatisch, aangezien isolatie niet nodig is voor Europese hantavirussen.

Apenherpes B

Het herpes B-virus(Macacine alfaherpesvirus 1), behorend tot het Simplexvirus genus en de Herpesviridae familie, is een neurotroop pathogeen voor mensen dat ernstige, vaak fatale, meningoencefalitis kan veroorzaken. Het is nauw verwant aan de menselijke herpesvirussen type 1 en 2. Het belangrijkste reservoir is de makaak, waar het veel voorkomt. Sinds de ontdekking heeft het al meer dan twintig sterfgevallen bij mensen veroorzaakt. Dit onderstreept het belang van vroegtijdige diagnose en behandeling om de overlevingskansen te vergroten. Anders bedraagt het sterftecijfer meer dan 70%.

Het virus werd in 1932 geïdentificeerd na de dood van Dr. William Brebner, die besmet was geraakt door een apenbeet, en kreeg de naam Virus B van Dr. Albert Sabin. Het heeft specifieke virologische kenmerken. Het heeft een omhuld lineair dubbelstrengs DNA en het vermogen om serologisch te kruisreageren met andere herpesvirussen. Het genoom, volledig gesequenced in 2003, vertoont genetische overeenkomsten met HSV type 1 en 2. Het verschilt echter in zijn vermogen om te reageren op andere herpesvirussen. Het verschilt echter in zijn vermogen om te repliceren in neuronen.

Het herpes B-virus komt veel voor bij Aziatische en Afrikaanse makaken en wordt voornamelijk overgedragen op mensen door beten, krabben of contact met geïnfecteerde afscheidingen. De symptomen variëren van plaatselijke jeuk tot ernstige neurologische complicaties als het virus niet behandeld wordt. Preventieve maatregelen omvatten strikte hygiëne en antivirale behandeling onmiddellijk na blootstelling. Tot op heden is er geen vaccin beschikbaar en immuniteit tegen andere vormen van herpes biedt geen bescherming.

Hydatidosis

Hydatidose, ook bekend als hydatide echinokokkose of hydatide cyste, is een infectie die veroorzaakt wordt door de opname vanEchinococcus granulosus eitjes, voornamelijk door contact met honden. Deze mogelijk dodelijke ziekte treft zowel mensen als veel huisdieren en wilde dieren. De ziekte ontwikkelt zich vooral in gebieden waar honden en herbivoren samenleven.

De levenscyclus van deechinokok vereist eindgastheren (carnivoren, vooral honden) en tussengastheren (herbivoren en soms mensen). Uit eitjes die door de tussengastheer worden opgenomen, komen embryo’s vrij die zich ontwikkelen tot cysten, voornamelijk in de lever en longen. Als de tussengastheer wordt opgegeten door de eindgastheer, gaat de cyclus verder.

Epidemiologisch treft echinokokkose 2 tot 3 miljoen mensen, met een jaarlijkse kostenpost van ongeveer 200 miljoen dollar. De diagnose is gebaseerd op parasitologische en serologische methoden, waarbij technieken zoals ELISA en Western Blot worden gebruikt om de aanwezigheid van specifieke antilichamen vast te stellen. Klinisch manifesteert de ziekte zich door de vorming van cysten, die kunnen worden opgespoord met beeldvorming (echografie, CT-scan). De symptomen variëren afhankelijk van de locatie van de cysten en variëren vaak van asymptomatisch tot ruptuur of compressie van aangrenzende organen.

Leptospirose

Leptospirose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de Leptospira-bacterie en wordt geclassificeerd als een antropozoönose. Ze treft zowel mensen als dieren. Deze bacteriën worden voornamelijk overgedragen via de urine van besmette dieren zoals knaagdieren, honden en boerderijdieren en besmetten grond en water . Ze kunnen leiden tot infecties bij mensen zonder overdracht van mens op mens. De ziekte manifesteert zich via een grote verscheidenheid aan klinische symptomen, met een complexe diagnose vanwege de diversiteit aan aangetaste organen en de traagheid van specifieke tests. Antibiotische behandeling is niettemin effectief en vaccinatie wordt aanbevolen voor bepaalde beroepsgevallen.

Historisch gezien beschreef Adolf Weil in 1886 de ernstige vorm van leptospirose, gekenmerkt door duidelijke geelzucht. In 1914 ontdekten Inada en Ido de bacterie L. icterohaemorragiae in Japan en identificeerden deze als de oorspronkelijke veroorzaker. Na verloop van tijd ontdekten onderzoekers veel soortgelijke bacteriën, waardoor het klinische en bacteriologische spectrum van leptospirose werd uitgebreid.

Menselijke epidemiologie laat een wereldwijde aanwezigheid van de ziekte zien, vooral in tropische gebieden. Risicofactoren variëren van beroepsmatige activiteiten tot vrijetijdsactiviteiten waarbij men wordt blootgesteld aan besmet water. De pathofysiologie omvat over het algemeen een cutane entree, gevolgd door bacteriële verspreiding die een verscheidenheid aan symptomen veroorzaakt. Klinische vormen variëren van griepachtig tot ernstig, met meerdere ziekteverschijnselen. Onderzoek richt zich nu op het begrijpen van de variaties in ernst en het ontwikkelen van effectievere vaccins.

Listeriose

Listeriose, een bacteriële ziekte veroorzaakt door Listeria monocytogenes, treft verschillende diersoorten. De ziekte wordt voornamelijk via voedsel overgedragen. Er zijn septikemische, zenuw- en genitale vormen. Preventie is essentieel en berust op strikte hygiëne. De ziekte wordt bij mensen gekenmerkt door septikemie, meningitis en encefalitis en bij zwangere vrouwen door infecties die tot miskramen kunnen leiden, vooral in het tweede en derde trimester van de zwangerschap.

Listeriose werd ontdekt in 1926 en is een kritiek probleem aan het worden op het gebied van voedselhygiëne, verergerd door moderne levensstijlen en eetgewoonten. Koeling bevordert bijvoorbeeld de verspreiding van deze bacterie in industriële voedingsmiddelen. Het is een belangrijke zoönose, met ernstige klinische gevolgen zoals meningitis en septikemie.

Geografisch gezien komt het vaker voor in geïndustrialiseerde landen. Dit kan mogelijk te wijten zijn aan onvoldoende detectie in ontwikkelingslanden. De meeste gevallen worden gemeld in Europa, de Verenigde Staten en Canada. Klinische diagnose combineert epidemiologische, klinische en necropsie elementen. De behandeling varieert afhankelijk van de soort. Deze kan cyclines en beta-lactam-aminoside combinaties omvatten.

Overdracht kan direct plaatsvinden, met name van moeder op foetus, of indirect, via levenloze vectoren zoals dierlijke producten. Preventieve maatregelen omvatten het naleven van goede hygiënepraktijken, vooral in voeding, en vroegtijdige opsporing bij zwangere vrouwen. In Frankrijk is listeriose een van de meldingsplichtige ziekten, wat de ernstige gevolgen voor de volksgezondheid onderstreept.

Ziekte van Lyme

De ziekte van Lyme, ook bekend als Lyme borreliose, is een door vectoren overgedragen zoönose. De ziekte wordt op mensen overgedragen door de beet van Ixodes teken. Onderzoekers stelden in 1975 voor het eerst de ziekte van Lyme vast in de Amerikaanse plaatsen Lyme en Old Lyme, voornamelijk door de bacterie Borrelia burgdorferi. In Europa is er een grotere diversiteit aan borrelia. Het omvat Borrelia garinii en B. afzelii, die verschillende klinische vormen veroorzaken.

De ziekte manifesteert zich aanvankelijk als migrerend erytheem rond de beet. Als de ziekte onbehandeld blijft, kan deze drie stadia doorlopen en verschillende systemen en organen aantasten. Er zijn acute of chronische cutane, articulaire of neurologische vormen. Antibiotica zijn in 90% van de gevallen effectief. Aan de andere kant heeft het begrip “chronische ziekte van Lyme” aanleiding gegeven tot discussie over gevallen die niet zijn opgelost door standaardbehandeling.

Controverses over diagnose en behandeling voeden maatschappelijke discussies, vooral in de Verenigde Staten(Lyme War) en Frankrijk(Scandale de Lyme). De evolutionaire geschiedenis van B. burgdorferi suggereert dat de ziekte al minstens 60.000 jaar voorkomt in Noord-Amerika. Ötzi, de eerste bekende mens die besmet raakte, werd ongeveer 5.300 jaar geleden besmet. De ziekte breidt zich uit en wordt de meest voorkomende door vectoren overgedragen ziekte op het noordelijk halfrond. De complexiteit van co-infecties en manieren van overdracht (voornamelijk door teken, maar mogelijk ook van moeder op kind) compliceert het epidemiologische landschap van de ziekte.

Ornithose – Psittacose

Ornithose, ook bekend als aviaire chlamydiose, is een infectie die wordt veroorzaakt door de bacterie Chlamydophila psittaci van de Chlamydiaceae-familie. Deze ziekte, die psittacose omvat als een variant die specifiek is voor Psittacidae, is een wereldwijde zoönose die ernstig kan zijn. De symptomen variëren. Ze omvatten koorts, diarree, bindvliesontsteking en ademhalingsaandoeningen. De aanwezigheid en ernst van de symptomen hangen af van de infectiestam, de leeftijd en de vogelsoort. De ziekte wordt overgedragen door het inademen van stof verontreinigd met uitwerpselen of door de beet van besmette vogels, die asymptomatisch kunnen zijn.

Deze ziekten komen vaak voor op pluimveebedrijven, maar zelden bij geïsoleerde vogels. Gevallen van overdracht van zoogdier op zoogdier zijn uiterst zeldzaam. De risico’s voor mensen variëren van milde vormen tot ernstige atypische pneumonitis. Het sterftecijfer daalt tot minder dan 5% onder behandeling met tetracycline-antibiotica. Ornithose is een meldingsplichtige ziekte in verschillende landen, in overeenstemming met de nationale en Europese regelgeving. Het wordt erkend als een beroepsziekte in de pluimvee-industrie.

Pasteurellose

Pasteurellose is een infectieziekte bij dieren en mensen, voornamelijk veroorzaakt door Pasteurella multocida. Deze infectie wordt vaak overgedragen op mensen door honden- of kattenbeten of krabben, waarbij 40-50% van de mensen drager is van de bacterie. De symptomen treden snel op, minder dan 24 uur na blootstelling, gekenmerkt door intense pijn en lokale ontsteking. De behandeling bestaat uitantibiotica, meestal cyclines of amoxicilline-clavulaanzuur.

Verschillende diersoorten, waaronder wild zoals wilde zwijnen, kunnen drager zijn van deze bacteriën. Bij dieren heeft pasteurellose een wereldwijde geografische verspreiding . De overdracht vindt voornamelijk plaats via de luchtwegen of door een beet en resulteert in infecties van de luchtwegen, abcessen en in sommige gevallen gegeneraliseerde infecties.

Bij mensen bestaat er, naast overdracht door beten en krabben, een risico door inademing in besloten ruimten met besmette dieren. De frequentie van pasteurellose bij mensen is niet goed bekend . Enkele risicoberoepen zijn dierenartsen, veehouders enslachthuismedewerkers. De ziekte uit zich als pijnlijk oedeem, koorts en lymfeklieren. De ziekte verbetert snel onder antibiotische behandeling, met zeldzame complicaties van gewrichten of organen.

Hondsdolheid

Hondsdolheid is een virale encefalitis die uitsluitend zoogdieren treft en die na symptomen bijna altijd dodelijk is. Deze zeer besmettelijke ziekte wordt voornamelijk overgedragen door een beet en treft zowel dieren als mensen. DeWHO schat dat er jaarlijks ongeveer 59.000 sterfgevallen zijn, voornamelijk in Afrika en Azië, met een prevalentie onder jongeren onder de 15 jaar.

De symptomen, veroorzaakt door een neurotroop virus, omvatten neurologische en gedragsstoornissen, variërend van agressie tot extreme kalmte. Vaccinatie van huisdieren en wilde dieren is essentieel om deze zoönose onder controle te krijgen. Het rabiësvirus, dat behoort tot de Rhabdoviridae en Lyssavirussen, is gevoelig voor ontsmettingsmiddelen en kan snel muteren, waardoor het gemakkelijk soortgrenzen overschrijdt.

Het reservoir van het virus lijken bepaalde vleermuizen te zijn, met overdracht voornamelijk via wilde en gedomesticeerde carnivoren. Mensen, die als toevallige gastheren worden beschouwd, worden zelden besmet; de meeste gevallen zijn het gevolg van hondenbeten. Herstel is uitzonderlijk, behalve bij bepaalde vleermuissoorten.

Preventie is gebaseerd op vaccinatie en diercontrolemaatregelen om de overdracht te beperken. Ondanks deze inspanningen blijft de wereldwijde uitroeiing een uitdaging, hoewel er aanzienlijke vooruitgang is geboekt in bepaalde regio’s, zoals Europa, waar rabiës bij vossen effectief onder controle is.

Rode mul

Rouget is een bacteriële ziekte die vooral varkens treft, en af en toe ook lammeren, kalveren en mensen. Deze zoönose wordt veroorzaakt door Erysipelothrix rhusiopathiae. In het verleden veroorzaakte rode mul grote schade in Europa en de Verenigde Staten in de 19e eeuw. Het leidde tot het verlies van miljoenen varkens. In 1881 isoleerde Louis Thuillier, onder leiding van Louis Pasteur, de verantwoordelijke bacterie. Dit leidde tot de ontwikkeling van een vaccin in 1883. Ondanks de huidige zeldzaamheid bij mensen is de ziekte gedocumenteerd, waarbij E. rhusiopathiae aanwezig is in 30-50% van de gezonde varkens. Hoewel zeldzaam, vindt overdracht op mensen voornamelijk plaats bij professionals die zijn blootgesteld aan besmet materiaal.

De ziekte kent drie vormen bij varkens: acuut, superacuut en chronisch, waarbij de laatste het minst ernstig is. Bij mensen is de diagnose gebaseerd op cutane symptomen enhet isoleren van de bacterie kan complex zijn. De voorkeursbehandeling is benzathinebenzylpenicilline of alternatieven voor mensen die allergisch zijn voor penicilline. Complicaties zijn zeldzaam, behalve bij immuungecompromitteerde patiënten. Erysipelothrix rhusiopathiae is geclassificeerd als een biologisch agens van groep 2, zonder meldingsplicht voor de ziekte.

Salmonellose

Salmonellose is een bacteriële infectie veroorzaakt door Salmonella die leidt tot tyfus en paratyfus koorts, gastro-enteritis en voedselvergiftiging. De symptomen omvatten diarree, koorts en buikkrampen die 12 tot 48 uur na blootstelling optreden en meestal 4 tot 7 dagen aanhouden. Hoewel de meeste gevallen zonder behandeling verdwijnen, kan het bij ernstige diarree nodig zijn om opgenomen te worden in het ziekenhuis. De infectie kan zich verspreiden naar de bloedbaan en andere organen, met het risico op overlijden als er niet snel een behandeling met antibiotica plaatsvindt. Het risico is groter voor ouderen, kinderen, zwangere vrouwen en mensen met immuundeficiënties.

Het geslacht Salmonella bestaat uit drie soorten: enterica, bongori en subterranea, die van elkaar verschillen door hun serovar. Veel voorkomende ziekteverwekkers zijn Salmonella e. typhi en paratyphi. In 2009 werden in Europa 151.571 gevallen gemeld, wat een jaarlijkse daling laat zien. Tyfusgevallen, die voornamelijk worden geïmporteerd in geïndustrialiseerde landen, staan in contrast met niet-tyfusgevallen, die hun oorsprong vinden in dierlijke reservoirs en voornamelijk worden overgedragen via de voedselketen.

De behandeling is gebaseerd op fluoroquinolonen en profylaxe omvathygiëne, waterbehandeling, het koken van voedsel en vaccinatie. Het is verplicht om gevallen te melden om epidemieën op te sporen en te voorkomen.

Sodoku

Sodoku, een zoönose die wordt overgedragen door rattenbeten of -krabben, kan ook worden verspreid door het innemen van besmet water of melk. Deze ziekte is zeldzaam in Frankrijk en komt vooral voor in Japan, waar ze wordt veroorzaakt door Spirillum minus. Het is een van de twee vormen van rattenkoorts, samen met streptobacillose, veroorzaakt door Streptobacillus moniliformis. Historisch gezien gaan meldingen van de ziekte terug tot de oudheid in India. Opmerkelijke gevallen werden gemeld in de Verenigde Staten in 1839 en in Europa in 1884. Japans onderzoek was prominent vanaf 1890 en identificeerde Spirillum morsus muris als de veroorzaker in 1916.

Voordat antibiotica werden gebruikt, was de behandeling gebaseerd op arseenderivaten. Epidemiologisch gezien zijn ratten het belangrijkste reservoir van de ziekte, die vaak wordt overgedragen zonder duidelijke symptomen bij het dier. De ziekte manifesteert zich als ontsteking op de plaats van de beet, gevolgd door terugkerende koorts en huiduitslag. Zonder behandeling verdwijnen de symptomen om vervolgens cyclisch terug te keren. De diagnose is gebaseerd op klinische observatie en bacteriologische tests, waarbij PCR beschikbaar is. De behandeling bestaat uit penicilline of tetracyclines. Preventie vereist strikte hygiëne en effectief ontzitten.

Streptobacillose

Rat-bite fever is een zoönose veroorzaakt door Streptobacillus moniliformis, overdraagbaar op mensen via rattenbeten of -krabben. De overdracht kan direct plaatsvinden, door contact met de afscheidingen van het besmette dier, of indirect, via besmet voedsel en water. Het risico op besmetting na een beet is 10%. De symptomen treden op na een incubatietijd van 3 tot 21 dagen, gekenmerkt door koorts, hoofdpijn, rillingen, braken en acute artritis, die enkele maanden kan aanhouden. Er kunnen ook petechiën verschijnen.

In ernstige gevallen kan de ziekte leiden tot fatale endocarditis, pericarditis en tenosynovitis. De diagnose is gebaseerd opisolatie van de kiem of serologische tests, hoewel deze complex zijn om uit te voeren. Behandeling met penicilline G, eventueel aangevuld met streptomycine, is effectief. S. moniliformis infecteert verschillende soorten en verspreidt zich wereldwijd, zonder significante verschillen tussen stammen. Meldingen van besmettelijke voorvallen benadrukken het aanhoudende gezondheidsrisico van deze bacterie.

Streptococcus suis

Streptococcus suis-infectie, erkend als beroepsziekte in Frankrijk, treft vooral jonge biggen en, in mindere mate, vleesvarkens. De symptomen variëren afhankelijk van de stam en het bedrijf, met acute meningitis als meest voorkomende verschijnsel. De ziekte wordt overgedragen door huidpenetratie en wordt verergerd door slechte opfokomstandigheden en stress. Het beheer en de preventie van asymptomatische dragers is complex. Het vereist bijzondere aandacht voor de houderijomstandigheden en de gezondheid van de dieren. Een snelle bacteriologische diagnose is cruciaal.

Gezien de hoge prevalentie van S. suis bij varkens en de moeilijkheid om de bacterie uit te roeien, richten experts zich op de belangrijkste serotypes. Ondanks beperkte kennis van de pathogenese hebben ze virulentiefactoren geïdentificeerd, wat het belang onderstreept van het monitoren van antibioticaresistentie.

Infectie bij mensen vindt plaats door contact met rauw vlees. Consumptie leidt tot septikemie, septische shock en meningitis, met aanzienlijke cochleovestibulaire schade. Wereldwijd zijn er gevallen gemeld, met opmerkelijke epidemieën in China. In Frankrijk hebben de risico’s vooral betrekking op mensen die in de varkensindustrie werken, hoewel de exacte manier van overdracht gedeeltelijk onbekend blijft. Ziekten zoals longontsteking, endocarditis en artritis kunnen voorkomen, waarvoor lange antibioticakuren nodig zijn. Deze kunnen ernstige nawerkingen hebben.

Ringworm

Ringworm is een ziekte die veroorzaakt wordt door dermatofytenschimmels zoals Microsporum of Trichophyton en hun resistente sporen. Deze ziekten treffen alle zoogdiersoorten en uitzonderlijk ook vogels, zijn wereldwijd verspreid en komen veel voor, vooral bij jonge mensen. Overdracht vindt voornamelijk plaats via contact met besmette dieren of voorwerpen die besmet zijn met sporen, en zelden via de grond. De symptomen variëren afhankelijk van de schimmel en het dier en omvatten meestal ronde, goed gedefinieerde haarloze plekken.

Bij mensen is de transmissie vergelijkbaar en treft vaak mensen die beroepsmatig contact hebben met dieren. De symptomen zijn ringvormige roodheid en ontstekingsletsels die genezen na een lokale en soms orale behandeling. Historisch gedocumenteerd kwam ringworm veel voor in Europa en is het in sommige landen nog steeds endemisch. De behandeling is geëvolueerd van röntgenstralen en thalliumzouten tot de huidige aanbevelingen, waaronder desinfectie van persoonlijke voorwerpen. De behandeling van ringworm is erop gericht om de verspreiding ervan tegen te gaan en infecties te behandelen om het risico op resistentie tegen geneesmiddelen te verminderen.

Toxocariasis

Toxocariasis, of viscerale larva migrans, is de meest voorkomende helminthiasis ter wereld. Het treft zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden. Deze zoönose wordt veroorzaakt door larvenvan ascariden, voornamelijk Toxocara canis (van honden) en Toxocara cati (van katten). De larven ontwikkelen zich in weefsels zonder het volwassen stadium te bereiken buiten hun specifieke gastheer. De parasietencyclus omvat het leggen van eitjes door de eindgastheer. Deze eitjes ontwikkelen zich in de grond. De tussengastheer neemt ze vervolgens op. De larven migreren vervolgens door verschillende organen.

Bij mensen vindtinfectie voornamelijk plaats door opname van eitjes die besmet zijn met groenten of door contact met besmette grond, vooral bij kinderen die geofagie bedrijven of in besmette zandbakken spelen. De ziekte kan asymptomatisch zijn of zich uiten in verschillende symptomen. De symptomen kunnen variëren vanasthenie tot allergische reacties en visuele problemen in het geval van oculaire toxocariasis. De diagnose is gebaseerd op serologie. De behandeling omvat preventie van herinfectie en het gebruik van anti-helminthica zoalsalbendazol. Profylactische maatregelen, zowel individueel als collectief, zijn essentieel om de verspreiding onder controle te houden.

Toxoplasmose

Toxoplasmose is een infectie veroorzaakt door de protozoaire Toxoplasma gondii . Het treft voornamelijk warmbloedige dieren en mensen, met bepaalde katachtigen, waaronder katten, als eindgastheer. De meeste gevallen bij immunocompetente mensen verlopen asymptomatisch. De infectie kan echter ernstig zijn bij zwangere vrouwen, HIV-positieve personen en mensen met een verzwakt immuunsysteem. Over het algemeen is een derde van de bevolking geïnfecteerd, waarbij de prevalentie van regio tot regio verschilt. Overdracht kan plaatsvinden van moeder op foetus, waarbij de risico’s variëren afhankelijk van het stadium van de zwangerschap.

T. gondii werd in 1908 ontdekt en heeft een complexe levenscyclus, waarbij aseksuele en seksuele vormen elkaar afwisselen, voornamelijk bij katten. Mensen kunnen besmet raken door het eten van besmet rauw vlees, contact met kattenuitwerpselen of door aangeboren overdracht. De behandeling omvat preventie, vooral bij zwangere vrouwen, en de juiste behandeling in geval van infectie, vooral bij immuungecompromitteerde patiënten en pasgeborenen met congenitale toxoplasmose. Professionals die in contact komen met dieren, rauw vlees of besmette grond lopen een bijzonder risico.

Tuberculose

Tuberculose kan alle diersoorten besmetten, inclusief huisdieren en wilde dieren zoals apen en herten. Mycobacterium bovis treft vooral runderen, terwijl Mycobacterium tuberculosis vooral mensen treft. Hoewel Frankrijk sinds 2001 officieel vrij is van rundertuberculose, komen gevallen voor bij wilde dieren, met name hertachtigen. Overdracht vindt plaats door inademing van druppels, opname van besmet voedsel of contact met besmette voorwerpen. Symptomen variëren afhankelijk van de plaats van de infectie.

Bij mensen vindt overdracht voornamelijk plaats door het inademen van besmette aerosolen, het hanteren van besmette voorwerpen of het innemen van rauwe melk. Op het Franse vasteland worden elk jaar ongeveer vijftig gevallen van tuberculose van dierlijke oorsprong geregistreerd, naast de 6.000 tot 7.000 nieuwe gevallen van tuberculose door besmetting van de mens. Beroepen waarbij het risico op besmetting bestaat, zijn onder andere contact met levende of dode dieren, veeartsen en werknemers in slachthuizen. De meeste gevallen van M. bovis tuberculose komen voor buiten de longen, vooral in de nieren, met discrete eerste symptomen.

Preventie van rundertuberculose is gebaseerd op het screenen en elimineren van zieke dieren. Lange tijd was de bestrijding van menselijke tuberculose gebaseerd op BCG-vaccinatie. Gezien de beperkte effectiviteit van deze strategie, richt de huidige preventie zich op vroegtijdige opsporing en behandeling van latente infectie. Tuberculose is een aangifteplichtige ziekte in Frankrijk, België en Zwitserland. Dit maakt rigoureuze epidemiologische surveillance mogelijk.

Plaats een reactie